پارسیان - اینفوسلامت
پارسیان
بيمارستان

visibility ۳۱۱

بازدید

تهران - تهران

سعادت آباد- سرو شرقی- نرسیده به میدان فرهنگ

۰۲۱ - ۲۲۰۹۷۱۳۱ - ۲۲۰۹۷۱۶۱

زنان
کودکان و اطفال
جراحی عمومی
سنگ شکن
شیمی درمانی
بلوک زایمان
IVF
داخلی