پاستور نو  - اینفوسلامت
پاستور نو
بيمارستان

visibility ۳۲۲

بازدید

خراسان رضوی - مشهد

خیابان احمد آباد- خیابان پاستور- بین پاستور ۶ و ۸ - بیمارستان و زایشگاه پاستور نو 

۰۵۱ - ۳۸۴۱ ۰۲۴۵

اورژانس
icu
اتاق عمل
nicu
بستری
رادیولوژی
سونوگرافی