پورسینا - اینفوسلامت
پورسینا
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۸ - ۳۲۹۲۸۸۳۸-۴۰

visibility ۳۱۷

بازدید

خراسان شمالی - آشخانه

-

۰۵۸ - ۳۲۹۲۸۸۳۸-۴۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
جراحی عمومی
اتاق عمل
زنان و زایمان
داخلی