راه زینب - اینفوسلامت
راه زینب
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۱ - ۵۲۲۲۲۰۱۱

visibility ۲۴۸

بازدید

خوزستان - بندر امام خمینی

روبروی شهرداری

۰۶۱ - ۵۲۲۲۲۰۱۱

اورژانس
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان