رازی - اینفوسلامت
رازی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۴ -  ۳۶۲۲۳۲۹۴
  • ۰۲۴ - ۳۶۲۲۳۲۹۶

visibility ۲۶۳

بازدید

سایر موارد

بیمارستان , مراکز درمانی, کلینیک, درمانگاه

زنجان - ماه‌نشان

-

۰۲۴ -  ۳۶۲۲۳۲۹۴

کودکان و اطفال
اورژانس
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی