رازی - اینفوسلامت
رازی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۴ - ۳۲۷۲۲۹۳۱

visibility ۳۴۶

بازدید

آذربایجان غربی - ارومیه

جاده سلماس - جنب اداره تحقیقات کشاورزی - مرکز آموزشی ودرمانی رازی ارومیه - سایر تلفن ها - ۳۲۷۲۲۹۳۲ - ۳۲۷۲۲۹۳۳

۰۴۴ - ۳۲۷۲۲۹۳۱

بخش زنان
بخش مردان