رسالت - اینفوسلامت
رسالت
بيمارستان

visibility ۲۴۲

بازدید

گیلان - ماسال

کیلومتر ۳ جاده ماسال - شاندرمن

۰۱۳ - ۴۴۶۶ ۶۱۰۱

کودکان و اطفال
اورژانس
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی