سجاد - اینفوسلامت
سجاد
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۲۲۲۲۲۰۲۲

visibility ۲۹۰

بازدید

اصفهان - شهرضا

خیابان شهید بهشتی- روبروی هلال احمر

۰۳۱ - ۲۲۲۲۲۰۲۲

اورژانس
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل