سلامت - اینفوسلامت
سلامت
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۳ - ۳۴۶۷۵۵۲۵-۹

visibility ۲۵۳

بازدید

گیلان - رستم آباد

انتهای خیابان شهید بهشتی

۰۱۳ - ۳۴۶۷۵۵۲۵-۹

کودکان و اطفال
جراحی عمومی
پست پارتوم
زنان و زایمان
داخلی