ثامن الائمه (ع) - اینفوسلامت
ثامن الائمه (ع)
بيمارستان

visibility ۲۳۸

بازدید

مازندران - گلوگاه

کمربندی شرقی

۰۱۱ - ۳۴۶۶۰۱۹۱

کودکان و اطفال
اورژانس
جراحی عمومی
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
مامایی
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی