ثارالله  - اینفوسلامت
ثارالله
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۶ - ۳۳۳۲۰۱۲۴-۶

visibility ۲۹۷

بازدید

البرز - کرج

حسین آباد مهرشهر - کوی فرهنگ- میدان فرهنگ- سایر تلفن ها ۳۳۳۰۵۲۰۴-۳۳۳۰۵۳۳۴-۳۳۳۱۶۹۹۹

۰۲۶ - ۳۳۳۲۰۱۲۴-۶

بخش نوزادان
جراحی عمومی
بلوک زایمان