سيدالشهداء (ع) - اینفوسلامت
سیدالشهداء (ع)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۵۳۶۶۷۶۱۲ -۲۰

visibility ۳۰۱

بازدید

اصفهان - سمیرم

خیابان قدس بلوارآبشار

۰۳۱ - ۵۳۶۶۷۶۱۲ -۲۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
ccu
قلب و عروق
روانپزشکی
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
مامایی
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی