سیدالشهداء (ع) - اینفوسلامت
سیدالشهداء (ع)
بيمارستان

visibility ۳۲۴

بازدید

تهران - تهران

چهار راه گلوبندک 

۰۲۱ - ۵۵۸۰۱۶۳۰-۴۰

زنان
بخش نوزادان
جراحی عمومی
بلوک زایمان