سید الشهداء (ع) - اینفوسلامت
سید الشهداء (ع)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۴ - ۳۲۶۱۲۶۱۴

visibility ۲۵۳

بازدید

سیستان و بلوچستان - زهک

دانشگاه علوم پزشکی زابل - شهرستان زهک- خیابان پرستار

۰۵۴ - ۳۲۶۱۲۶۱۴

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
ccu
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
دیالیز
اتاق عمل
nicu
بستری
زنان و زایمان
داخلی