شبستر - اینفوسلامت
شبستر
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۲۲۲۷۹۳۰-۷۸

visibility ۳۳۶

بازدید

آذربایجان شرقی - شبستر

جاده شبستر به تسوج

۰۴۱ - ۲۲۲۷۹۳۰-۷۸

اورژانس
ارتوپدی
جراحی عمومی
زنان و زایمان
داخلی