شبیه خوانی - اینفوسلامت
شبیه خوانی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۵۵۴۶۰۱۹۹

visibility ۳۲۷

بازدید

اصفهان - کاشان

خیابان شهید بهشتی - بیمارستان تامین اجتماعی (شبیه خوانی)- کد پستی  ٨٧١٤٧١٥٥٥٥ - سایر تلفن ها ۵۵۴۶۰۱۰۱ - ۵۵۴۶۰۱۸۰   

۰۳۱ - ۵۵۴۶۰۱۹۹

بخش نوزادان
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
بستری
رادیولوژی
زنان و زایمان
لاپاراسکوپی