شفا - اینفوسلامت
شفا
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۶ - ۳۲۷۸۲۰۱۱-۳

visibility ۲۸۳

بازدید

خراسان جنوبی - بشرویه

-

۰۵۶ - ۳۲۷۸۲۰۱۱-۳

بخش زنان
زایشگاه
ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل