شفا  - اینفوسلامت
شفا
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۴ - ۳۲۲۲۲۳۲۴

visibility ۳۲۷

بازدید

آذربایجان غربی - ارومیه

خیابان امام - جنب مخابرات - بیمارستان خصوصی شفا

۰۴۴ - ۳۲۲۲۲۳۲۴

اورژانس
جراحی عمومی
اتاق عمل
csr
زنان و زایمان
داخلی