شفا - اینفوسلامت
شفا
بيمارستان

visibility ۴۹۵

بازدید

فارس - شیراز

خیابان هفت تیر- تقاطع اردیبهشت

۰۷۱ - ۳۲۳۳۹۰۱۵ - ۳۲۳۳۹۰۱۷

بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
nicu
پست پارتوم
زنان و زایمان
جراحی زیبایی
جراحی عروق