شفا یحیائیان - اینفوسلامت
شفا یحیائیان
بيمارستان

visibility ۲۷۸

بازدید

تهران - تهران

میدان بهارستان-خیابان مجاهدین اسلام-بیمارستان شفایحیائیان

۰۲۱ - ۳۳۵۴۲۰۰۱-۹

بخش زنان
بخش مردان
کودکان و اطفال
اورژانس
icu
اتاق عمل