شفیع زاده (کودکان) - اینفوسلامت
شفیع زاده (کودکان)
بيمارستان

visibility ۲۳۱

بازدید

مازندران - بابل

بیمارستان کودکان شفیع زاده امیر کلا

۰۱۱ - ۳۲۳۵۴۹۵۱-۳

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
nicu
پیوند اعضا
داخلی
post icu