شهید بهشتی  - اینفوسلامت
شهید بهشتی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۴ - ۳۴۲۶۷۲۹۱

visibility ۴۱۳

بازدید

آذربایجان غربی - چالدران

بلوار بسیج - خیابان امام علی (ع)- بیمارستان شهید بهشتی

۰۴۴ - ۳۴۲۶۷۲۹۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
icu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
داخلی ریه
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان