شهید علی آبادی  - اینفوسلامت
شهید علی آبادی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۵۲۲۲۰۹۰۱

visibility ۲۹۴

بازدید

آذربایجان شرقی - هشترود

جاده جهندیز- سایر تلفن ها ۵۲۲۲۰۹۰۲ -۵۲۲۲۰۹۰۳ -۵۲۲۲۰۹۰۴- ۵۲۲۲۰۹۰۵ -۵۲۲۲۰۹۰۶- ۵۲۲۲۰۹۰۷- ۵۲۲۲۰۹۰۸

۰۴۱ - ۵۲۲۲۰۹۰۱

کودکان و اطفال
اورژانس
جراحی عمومی
زنان و زایمان
داخلی