شهید بهشتی  - اینفوسلامت
شهید بهشتی
بيمارستان
  • تماس

  • - ۵۵۵۴۰۰۲۶

visibility ۳۴

بازدید

بلوار قطب راوندی-مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی-کد پستی ۸۷۱۵۹/۸۱۱۵۱

- ۵۵۵۴۰۰۲۶

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
اتاق عمل
nicu
سوانح
بستری
زنان و زایمان
داخلی
جراحی مردان