شهید فهمیده - اینفوسلامت
شهید فهمیده
بيمارستان

visibility ۲۸۵

بازدید

تهران - تهران

خیابان هلال احمر- تقاطع نواب و عباسی

۰۲۱ - ۵۵۴۱۱۲۱۷

کودکان و اطفال
بخش نوزادان