شهید رجایی - اینفوسلامت
شهید رجایی
پلی کلینیک
  • تماس

  • ۰۶۱ - ٣٢٢٢٥٥٢٠
  • ۰۶۱ - ٣٢٢٢٥٥٢١

visibility ۲۷۲۴

بازدید

سایر موارد

تامین اجتماعی

خوزستان - اهواز

خیابان آزادگان- خیابان شهید رستگاری

۰۶۱ - ٣٢٢٢٥٥٢٠ - ٣٢٢٢٥٥٢١

آزمایشگاه