شریعت رضوی - اینفوسلامت
شریعت رضوی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۶۶۶۳۶۸۰۱-۶

visibility ۳۲۶

بازدید

تهران - تهران

سر آسیاب- مهرآباد جنوبی-  روبروی پایگاه یکم شکاری خیابان شهید عبداللهی 

۰۲۱ - ۶۶۶۳۶۸۰۱-۶

کودکان و اطفال
اورژانس
ccu
قلب و عروق
داخلی