شهدا شوط  - اینفوسلامت
شهدا شوط
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۴ - ۳۴۲۷۷۴۸۱-۶

visibility ۴۳۹

بازدید

آذربایجان غربی - ماکو

جاده چالدران - بیمارستان شهداء شوط

۰۴۴ - ۳۴۲۷۷۴۸۱-۶

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
زایشگاه
جراحی عمومی
اتاق عمل
همودیالیز
سوانح
زنان و زایمان
داخلی