شهداء - اینفوسلامت
شهداء
بيمارستان

visibility ۲۳۰

بازدید

مازندران - بهشهر

ورودی شهر- ابتدای بلوار شهید هاشمی نژاد 

۰۱۱ - ۳۴۵۸۱۲۳۷-۴۱

بخش نوزادان
اورژانس
icu
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان