شهداء - اینفوسلامت
شهداء
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۳ - ۴۵۱۲۱۱۴۴
  • ۰۸۳ - ۴۵۱۲۱۱۵۲

visibility ۲۶۰

بازدید

کرمانشاه - هرسین

تازه آباد- بلوار شهدا - بیمارستان شهدای هرسین - سایر تلفن ها ۴۵۱۲۱۱۴۸

۰۸۳ - ۴۵۱۲۱۱۴۴ - ۴۵۱۲۱۱۵۲