شهداء  - اینفوسلامت
شهداء
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۳ - ۴۲۲۳۰۸۳۰

visibility ۲۶۵

بازدید

کرمانشاه - سرپل ذهاب

بلوار راه کربلا - روبروی ترمینال

۰۸۳ - ۴۲۲۳۰۸۳۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
قلب و عروق
عفونی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
بخش ایزوله تنفسی
زنان و زایمان
داخلی