شهداء - اینفوسلامت
شهداء
بيمارستان

visibility ۲۲۷

بازدید

مازندران - محمودآباد

خیابان آزادی- جنب پل نفت- بیمارستان شهدا

۰۱۱ - ۴۴۷۴۱۵۶۱ - ۴۴۷۴۱۵۹۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
icu
ccu
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
زنان و زایمان
داخلی