شوشتری - اینفوسلامت
شوشتری
بيمارستان

visibility ۳۵۵

بازدید

فارس - شیراز

خیابان انقلاب (نادر)-حد فاصل چهار راه گمرك و اصلاح نژاد - بیمارستان مادر وكودك شوشتری

۰۷۱ - ۳۲۳۲۴۸۰۵-۶ - ۳۲۳۲۴۸۰۳

بخش نوزادان
اورژانس
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
مسمومیت
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
بستری