روانپزشکی ابن سینا - اینفوسلامت
روانپزشکی ابن سینا
بيمارستان

visibility ۳۰۲

بازدید

خراسان رضوی - مشهد

انتهای خیابان حرعاملی- جنب نقلیه آستان قدس

۰۵۱ - ۳۷۱۱۲۷۰۱-۹

بخش زنان
بخش مردان
کودکان و اطفال
اورژانس
اعصاب و روان
سالمندان
جانبازان