سیپر - اینفوسلامت
سیپر
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۶۶۷۰۲۵۵۶

visibility ۳۲۰

بازدید

تهران - تهران

خیابان جمهوری اسلامی -  خیابان شیخ هادی

۰۲۱ - ۶۶۷۰۲۵۵۶

کودکان و اطفال
ccu
جراحی عمومی
زنان و زایمان