تامین اجتماعی - اینفوسلامت
تامین اجتماعی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۶۵۲۷۹۷۱۰

visibility ۹۵۲

بازدید

تهران - شهریار

سه راه اندیشه-خیابان پرستار- کدپستی ٣٣٥١٧٩٣١٣١ - نوبتدهی:٦٥٢٦٩١١٤ تلفنخانه: ١٥-٦٥٢٢٥٠١٤، ٦٥٢٢٦٧٤٣، ٦٥٢٢٦٧٤١

۰۲۱ - ۶۵۲۷۹۷۱۰