تریتا  - اینفوسلامت
تریتا
بيمارستان

visibility ۳۴۱

بازدید

تهران - تهران

بزرگراه همت- بعد از تقاطع بزرگراه آزادگان

۰۲۱ - ۴۷۲۴۱۰۰

زنان
کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
جراحی عمومی
دیالیز
چشم
nicu
بلوک زایمان
داخلی