ولیعصر (عج) - اینفوسلامت
ولیعصر (عج)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۵ - ۳۲۴۲ ۴۰۴۰-۴

visibility ۲۶۵

بازدید

یزد - بافق

میدان ولیعصر - بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)

۰۳۵ - ۳۲۴۲ ۴۰۴۰-۴

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی
VIP