شهید ولیان - اینفوسلامت
شهید ولیان
بيمارستان

visibility ۲۴۸

بازدید

لرستان - اليگودرز

جاده كمربندی- كیلومتر ۳ روستای سنج- بیمارستان تخصصی شهید دكتر ولیان

۰۶۶ - ۴۳۳۲۹۸۵۵ - ۹۱۶ ۸۴۶ ۹۶۷۷

کودکان و اطفال
اورژانس
icu
ccu
اتاق عمل
داخلی