یافت آباد - اینفوسلامت
یافت آباد
بيمارستان

visibility ۳۰۳

بازدید

تهران - تهران

ابتدای جاده ساوه-یافت آباد-میدان معلم- میدان الغدیر -بلوار الغدیر جنوبی

۰۲۱ - ۶۶۷۸۳۱۲۰-۸

اورژانس
زایشگاه
icu
ccu
قلب و عروق
دیالیز
بخش ایزوله
سوختگی حاد