زکریا - اینفوسلامت
زکریا
بيمارستان

visibility ۳۲۸

بازدید

سایر موارد

بیمارستان , مراکز درمانی , کلینیک , درمانگاه

آذربایجان شرقی - تبریز

خیابان مدرس جنب کمیته امداد امام

۰۴۱ - ۳۵۲۶۱۳۵۷ - ۵۲۶۱۳۵۶

زنان
بخش زنان
اورژانس
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
رادیولوژی
زنان و زایمان
سونوگرافی
آزمایشگاه